Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

1. Vortical is gespecialiseerd in de productie van films en geeft uitvoering aan door haar verworven opdrachten; Vortical is ingeschreven bij de KvK onder nr. 57524769.

2. Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon voor wie op basis van deze voorwaarden opdrachten worden verricht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van opdracht tussen Vortical en een Opdrachtgever waarop Vortical deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten, waarbij – na instemming door Opdrachtgever - door Vortical derden zijn ingeschakeld.

4. Als één of meer bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

5. Indien Vortical niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vortical in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes

1. Alle offertes en aanbiedingen van Vortical zijn 30 dagen geldig en daarna vrijblijvend.

2. Vortical kan niet aan haar offerte worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Reis- en parkeerkosten worden apart berekend, tenzij anders is overeengekomen.

5. Bestellingen gelden pas als aangenomen wanneer zij door Vortical schriftelijk zijn bevestigd. Datzelfde geldt voor aanvullingen, wijzigingen of nadere afspraken in reeds geldende verplichtingen.

6. Eenmaal afgesloten orders kunnen door de Opdrachtgever niet eenzijdig worden geannuleerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Vortical daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vortical anders aangeeft.

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vortical niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

9. De van een offerte uitmakende tekeningen, ideeën en technische omschrijvingen van een film blijven eigendom van Vortical. Indien een aanbod door Opdrachtgever niet geaccepteerd wordt, dan is hij verplicht bij de offerte overlegde bescheiden zo snel mogelijk te retourneren. Het is Opdrachtgever verboden deze bescheiden zonder toestemming van Vortical te gebruiken, kopiëren of aan derden te overhandigen.

Artikel 4. Opdracht, contractsduur en uitvoering

1. Alle door Vortical te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst tot aanneming van werk.

2. De overeenkomst van opdracht of de overeenkomst tot aanneming van werk komt tot stand zodra Vortical de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd of zodra Opdrachtgever de door Vortical uitgebrachte offerte binnen de daarin gestelde termijn in zijn geheel schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.

3. De overeenkomst van opdracht of de overeenkomst tot aanneming van werk tussen Vortical en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 4. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van diensten of zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn moet Opdrachtgever Vortical daarom schriftelijk in gebreke stellen. Vortical wordt daarbij een redelijke termijn geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5. Indien het onmogelijk is de opdracht uit te voeren door een externe oorzaak, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door ziekte of weersomstandigheden kan de Opdrachtgever zijn afspraak in overleg verzetten. Dit kan alleen schriftelijk of per mail en minimaal 24 uur van tevoren; anders heeft Vortical het recht om 25% van het factuurbedrag in rekening te brengen.

6. Als er door Vortical (of door Vortical ingeschakelde derden) in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten (waaronder gas, water en elektra).

7. Vortical kan de overeenkomst in verschillende fasen uitvoeren en het al uitgevoerde gedeelte, bijvoorbeeld per maand, afzonderlijk factureren.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst

1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

2. Als de overeenkomst wordt gewijzigd, heeft Vortical het recht daaraan pas uitvoering te geven nadat Vortical en Opdrachtgever akkoord zijn gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Vortical op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Vortical een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

4. Wijzigingen in onderdelen van het event op verzoek van Opdrachtgever zullen door Vortical voor zoveel mogelijk worden uitgevoerd, mits deze wijzigingen tijdig aan Vortical worden doorgegeven. Meerkosten worden in rekening gebracht aan Opdrachtgever.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Vortical is bevoegd de nakoming van de verplichtingen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,

- er een goede grond is te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,

- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Vortical mag de overeenkomst ook ontbinden door omstandigheden die de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of wanneer niet langer kan worden vereist of verwacht dat de opdracht ongewijzigd wordt uitgevoerd.

3. Als de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Vortical op Opdrachtgever

onmiddellijk opeisbaar. Als Vortical de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Vortical tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Vortical recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Vortical vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang buitengerechtelijk op te zeggen, zonder enige verplichting van Vortical tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Vortical op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging in de rechtspositie van één der partijen optreedt, gaat de overeenkomst over op de rechtsopvolger van die partij, tenzij de overeenkomst conform deze voorwaarden rechtmatig is beëindigd voordat de wijziging geëffectueerd wordt. Vortical kan van de rechtsopvolger(s) van Opdrachtgever nakoming van de overeenkomst vorderen. De partij die een wijziging zal ondergaan, is verplicht de contractspartij uiterlijk twee maanden voordat de wijziging van de rechtspositie wordt geëffectueerd deze wijziging door te geven. De rechtsopvolger van de partij die de wijziging heeft ondergaan, is aansprakelijk voor de schade die de contractspartij uit het niet nakomen van de verplichtingen van dit artikel lijdt.

Artikel 7. Verplichtingen en werkwijze Vortical

1. Vortical verplicht zich tegenover Opdrachtgever tot het (laten) uitvoeren van de opdracht volgens de overeenkomst van opdracht of de overeenkomst tot aanneming van werk. Vortical zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Vortical is vrij in de wijze waarop de opdracht van de opdrachtgever wordt uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Vortical maakt, bewerkt en levert de digitale bestanden in haar eigen stijl en naar eigen technisch en creatief inzicht en ervaring.

Artikel 8. Inschakeling derden

Na instemming met Opdrachtgever is Vortical gerechtigd om de opdracht geheel of gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren. Opdrachtgever stemt in met de overdracht door Vortical aan die derde van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door Vortical met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Vortical tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, materialen, toegangspassen en eventuele goedkeuringen, zoals ontheffingen en vergunningen.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de digitale bestanden openbaar te maken op commerciële basis, tenzij anders is overeengekomen.

3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de digitale bestanden op te sturen naar wedstrijden, tenzij hij hiervoor schriftelijke toestemming van Vortical heeft gekregen.

4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om digitale bestanden te bewerken.

5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om foto’s zonder naamsvermelding van Vortical te gebruiken, tenzij anders is overeengekomen.

6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Vortical toegang heeft tot de plaats van de werkzaamheden en dat er voldoende gelegenheid is voor opslag, aan- en afvoer van materialen en hulpmiddelen als de productie op locatie van Opdrachtgever plaats vindt.

7. Vortical heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de verplichtingen krachtens artikel 9 lid 1 en lid 2 heeft voldaan. De uit de vertraging voortvloeiende kosten worden volgens de dan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening gebracht. De uitvoeringstermijn start pas nadat Opdrachtgever de gegevens aan Vortical ter beschikking heeft gesteld.

8. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Vortical tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, water en alle overige uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden gangbare mogelijkheden.

9. Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Vortical, nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Vortical het recht een schadevergoeding hiervoor te vragen.

10. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Vortical horen, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk van Vortical daarvan geen vertraging ondervindt.

11. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht Vortical over het al voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, naast de gemaakte kosten voor de gehele opdracht.

 

Artikel 10. Prijs en betalingsvoorwaarden

1. Alle prijzen van Vortical zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2. Vortical heeft het recht om periodiek te factureren.

3. Betaling moet steeds plaatsvinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

4. Vortical kan te allen tijde zekerheid stellen of een aanbetaling verlangen van de Opdrachtgever alvorens over te gaan tot uitvoering van zijn verplichtingen volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst. In dit geval wordt een nader te bepalen percentage van het factuurbedrag vóór de start van de productie in rekening gebracht en dit moet door Opdrachtgever voldaan worden. Blijft Opdrachtgever daarmee in gebreke, dan is Vortical niet gehouden tot nakoming van de verplichtingen, onverminderd het recht op schadevergoeding van Opdrachtgever aan Vortical.

5. Vortical stuurt de eindfactuur zo snel mogelijk naar Opdrachtgever na het voltooiing van het product. Eventuele extra kosten die zijn gemaakt tijdens de productie, zullen bij deze laatste factuur opgeteld worden.

6. Vortical brengt een autokostenvergoeding in rekening van $ 0,35 (zegge: vijfendertig cent) exclusief BTW per kilometer.

7. Eventuele verblijfskosten en overige reiskosten worden per opdracht in rekening gebracht.

8. Een intakegesprek is geheel kosteloos en vrijblijvend.

9. Indien de Opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, worden de kosten hiervoor verrekend in het uiteindelijke factuurbedrag.

10. Bij elke productie die Vortical aanbiedt, zit standaard één correctieronde inbegrepen (na levering van de eerste versie). Wanneer de Opdrachtgever na deze correctieronde verdere aanpassingen door wil voeren, zullen alle extra werkzaamheden in rekening worden gebracht.

11. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om te betalen facturen te verrekenen met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook.

12. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege in verzuim en is hij, naast het factuurbedrag, de door Vortical te maken kosten voor incassering van het

factuurbedrag aan Vortical verschuldigd, alsmede, over het totaal verschuldigde bedrag, een rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Hierbij wordt een deel van een maand voor een gehele maand gerekend. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

13. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan kan Vortical - nadat Opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld - alle werkzaamheden voor Opdrachtgever opschorten totdat Opdrachtgever alle kosten die hij aan Vortical verschuldigd is, betaald heeft.

14. Vortical is gerechtigd zaken, documenten en gegevens van de Opdrachtgever voor diens rekening en risico terug te houden totdat de vorderingen van Vortical op de Opdrachtgever, uit welken hoofden die ook zijn, geheel zijn voldaan. 15. Als Opdrachtgever meent dat hij niet tot betalen van een werkzaamheid verplicht is, laat hij dit binnen zeven dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Vortical weten.

Artikel 11. Overmacht

1. Vortical is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst van opdracht of de overeenkomst tot aanneming van werk indien Vortical daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid, die niet is te wijten aan de schuld van Vortical, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Vortical komt.

2. Onder overmacht wordt verstaan, naast dat wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vortical geen invloed kan uitoefenen, onder meer een verhindering van de personen of middelen tot het uitvoeren van de werkzaamheden van de opdracht, bijvoorbeeld vanwege ziekte, stakingen of uitsluitingen, overheidsbelemmeringen, natuurrampen of regelingen die de uitvoering van de werkzaamheden bezwaarlijk maken.

3. Vortical zal zich bij overmacht inspannen om voor een goede vervanging te zorgen.

4. Vortical kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van schade als Vortical vanwege overmacht de opdracht tijdelijk of definitief niet kan uitvoeren.

6. Voor zover Vortical ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, heeft Vortical het recht om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Klachten en garantie

1. Opdrachtgever moet klachten over verrichte werkzaamheden, onmiddellijk, maar in elk geval niet later dan 14 dagen nadat de desbetreffende werkzaamheden zijn verricht, schriftelijk aan Vortical kenbaar maken, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Vortical ter zake van klachten en fouten komt te vervallen.

2. Een klacht of ingebrekestelling bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming met daarbij de voorgestelde oplossing, zodat Vortical in staat is om adequaat te reageren.

3. Vortical kan slechts klachten ter zake van verrichte werkzaamheden in behandeling nemen als

Opdrachtgever niet zelf werkzaamheden met betrekking tot de klacht heeft uitgevoerd c.q. laten uitvoeren.

4. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting ten aanzien van de in geschil zijnde werkzaamheden niet opgeschort. 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Vortical en door Vortical bij de uitvoering betrokken derden één jaar.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Als Vortical aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Vortical heeft een inspanningsverplichting en is nooit aansprakelijk voor niet behaalde resultaten.

3. Vortical is niet aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van, in overleg met Opdrachtgever, ingeschakelde derden.

4. Vortical is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vortical is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Als Vortical aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid direct is ontstaan.

6. Bij langlopende opdrachten is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de gemiddelde factuurwaarde gedurende één kalendermaand.

7. De verplichting tot schadevergoeding van Vortical is in ieder geval nooit groter dan het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

8. Vortical is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Daaronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Vortical toegerekend kunnen worden, en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. Vortical is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en immateriële schade.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vortical.

10. De Opdrachtgever is gehouden Vortical te vrijwaren van alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Vortical mochten doen gelden.

Artikel 14. Foto-, video- en overige (digitale) producties

1. Al het door Vortical in opdracht van de Opdrachtgever beeld-, geluid-, opname-, en overige ontwikkelde digitale materiaal blijft in eigendom van Vortical. De Opdrachtgever ontvangt van Vortical een kopie van het eindresultaat zoals door Vortical in opdracht van de Opdrachtgever is verricht. Het bronmateriaal blijft in eigendom van Vortical, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het bronmateriaal kan desgewenst ingekocht worden tegen een door Vortical bepaald bedrag. Vortical behoudt zich het recht om afkoping van bronmateriaal te weigeren.

2. Vortical is te allen tijde bevoegd om het door hen geproduceerde materiaal te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en/of als stock-materiaal, tenzij anders schriftelijk en/of mondeling is overeengekomen.

3. Het is de Opdrachtgever nimmer toegestaan om kopieën en/of reproducties te maken van hetgeen door Vortical in opdracht van de Opdrachtgever is geproduceerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, een en ander op straffe van een boete van € 5000,- (zegge: vijfduizend euro), welk bedrag per gebeurtenis direct opeisbaar zal zijn.

4. Werken van Vortical mogen niet zonder toestemming worden veranderd of zonder vermelding van de naam ‘Vortical’ worden uitgegeven, tenzij anders overeengekomen.

5. Bronmateriaal van elke door Vortical verrichte productie, zal na 2 jaar tijd verwijderd worden uit de database. Wanneer de Opdrachtgever het materiaal zelf langer wil behouden, kan een afspraak voor afkoping van het materiaal gemaakt worden, zoals genoemd in artikel 14.1.

 

Artikel 15. Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Vortical behoudt de exploitatierechten en bevoegdheden van de door haar gemaakte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films en promotiemateriaal, software en elektronische bestanden, die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dit betekent dat Opdrachtgever of anderen het beschermde werk niet openbaar mogen maken en/of verveelvoudigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2. Vortical heeft het persoonlijkheidsrecht op haar werk, dat haar toekomt op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dit betekent dat de Opdrachtgever of anderen geen wijzigingen mogen aanbrengen in het beschermde werk van Vortical.

3. Commercieel gebruik van de door Vortical gemaakte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films en promotiemateriaal, software en elektronische bestanden, door de Opdrachtgever of door derden is niet toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien ontwerpen, concepten, ideeën en voorstellen door de Opdrachtgever aangeleverd of in opdracht van de Opdrachtgever gebruikt worden, dient de Opdrachtgever aan te tonen uitdrukkelijk in het bezit te zijn van de benodigde rechten of licenties. In dit geval geeft de Opdrachtgever tevens Vortical toestemming om de uiteindelijke door Vortical geproduceerde werken te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en/of als stock-materiaal.

5. Eventuele rechten van extern materiaal dienen te worden afgekocht door de Opdrachtgever. Vortical stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele claims van betreffende instanties en/of eigenaren van dergelijke rechten.

6. De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en portretrechten van gefilmde personen.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Vortical gebruikte of geleverde zaken blijven eigendom van Vortical.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken door te verkopen, te verpanden of op een andere manier te bezwaren.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vortical partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter van de vestigingsplaats van Vortical is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Vortical het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te schikken.