top of page

Artikel 1. Definities

Onder Vortical wordt verstaan: De onderneming Vortical waarmee de individuele overeenkomst van opdracht, het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van producten en diensten is aangegaan, gevestigd te Bijsterhuizen 1160D, 6546 AS, Nijmegen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Vortical, inzake alle door Vortical te verrichten activiteiten van welke aard dan ook, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden hebben slechts gelding voor zover deze door de directie van Vortical uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.


2.2 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Vortical blijven buiten toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter in strijd mocht zijn met de wet, openbare orde of goede zeden, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Indien bepalingen nietig verklaard c.q. vernietigd worden op verzoek van de opdrachtgever dan zal de opdrachtgever reeds nu gebonden zijn aan de daarvoor door Vortical in de plaats te stellen bepalingen, welke bepalingen zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de nietige c.q. vernietigde bepalingen benaderen, doch zonder daarbij ongeldig te zijn.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden Vortical niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, bestellingen gelden pas als aangenomen wanneer zij door Vortical schriftelijk zijn bevestigd. Datzelfde geldt voor aanvullingen, wijzigingen of nadere afspraken in reeds geldende verplichtingen. Eenmaal afgesloten orders kunnen door de opdrachtgever niet eenzijdig worden geannuleerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3.2 Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien blijkt dat deze verstrekte gegevens achteraf onjuist waren, is Vortical gerechtigd de prijzen hierop aan te passen.

 

3.3 Alle in offertes, aanbiedingen en prijsopgaven opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting en alle andere van overheidswege opgelegde heffingen welke in verband met de overeenkomst en de uitvoering daarvan zijn of worden verschuldigd.

 

3.4 Behoudens het hierna bepaalde komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke en/of mondelinge aanvaarding van de opdracht.

 

3.5 Voor werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

 

3.6 Door aanvaarding van een offerte erkent de opdrachtgever kennis genomen te hebben en, zonder voorbehoud, akkoord te zijn met alle gestelde algemene voorwaarden.

 

3.7 Door aanvaarding van een offerte, verbindt de opdrachtgever zich (namens het bedrijf, alsmede op persoonlijke titel) tot afname van de vermelde producten en/of diensten en betaling van vermelde factuurbedragen.

 

Artikel 4. Levertijden / verzendingen

4.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als uiterlijke termijnen tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Vortical kan niet aansprakelijk gesteld worden het kwijtraken van materiaal tijdens transport uitgevoerd door derden.

 

Artikel 5. Kredietwaardigheid

5.1 Indien Vortical geheel of gedeeltelijk een opdracht of dienst in nota heeft genomen, is de opdrachtgever verplicht desgewenst zekerheid te stellen. Blijft de opdrachtgever daarmee in gebreke dan is Vortical niet gehouden tot nakoming van de verplichtingen, onverminderd het recht op schadevergoeding van Vortical.

 

5.2 Vortical kan te allen tijde een aanbetaling verlangen van de opdrachtgever alvorens over te gaan tot uitvoering van zijn verplichtingen volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst. In dit geval wordt 50% van het factuurbedrag vóór de start van de productie in rekening gebracht en voldaan. Alle resterende kosten zullen na goedkeuring van het product in rekening worden gebracht. Eventuele extra kosten die zijn gemaakt tijdens de productie zullen bij deze laatste factuur opgeteld worden. Nadat alle betalingen zijn voldaan, zal het goedgekeurde product geleverd worden.

 

Artikel 6. Foto-, video-, en overige (digitale) producties

6.1 Al het door Vortical in opdracht van de opdrachtgever beeld-, geluid-, opname-, en overige ontwikkelde digitale materiaal blijft in eigendom van Vortical. De opdrachtgever ontvangt van Vortical een kopie van het eindresultaat zoals door Vortical in opdracht van de opdrachtgever is verricht. Het bronmateriaal blijft in eigendom van Vortical, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het bronmateriaal kan desgewenst ingekocht worden tegen een door Vortical bepaald bedrag. Vortical behoudt zich het recht om afkoping van bronmateriaal te weigeren.

 

6.2 Vortical is te allen tijde bevoegd om het door hen geproduceerde materiaal te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en/of als stock-materiaal, tenzij anders schriftelijk en/of mondeling is overeengekomen.

 

6.3 Het is de opdrachtgever nimmer toegestaan om kopieën en/of reproducties te maken van hetgeen door Vortical in opdracht van de opdrachtgever is geproduceerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, een en ander op straffe van een boete van € 5000,- (zegge: vijfduizend euro), welk bedrag per gebeurtenis direct opeisbaar zal zijn.

 

6.4 Werken van Vortical mogen niet zonder toestemming worden veranderd of zonder vermelding van de naam ‘Vortical’ worden uitgegeven, tenzij anders overeengekomen.

 

6.5 Bronmateriaal van elke door Vortical verrichte productie, zal na 2 jaar tijd verwijderd worden uit de database. Wanneer de opdrachtgever het materiaal zelf langer wil behouden, kan een afspraak voor afkoping van het materiaal gemaakt worden, zoals genoemd in artikel 6.1.

 

Artikel 7. Uitvoering

7.1 Vortical is vrij in de wijze waarop de opdracht van de opdrachtgever wordt uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

7.2. Vortical kan bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van derden.

 

Artikel 8. Annulering

8.1 In geval van annulering van een opdracht, om welke reden dan ook, hanteert Vortical een cancel fee volgens onderstaande voorwaarden. Bij annulering binnen 24 uur voor de geplande draaidag wordt een cancel fee van 100% van de afgesproken prijs in rekening gebracht. Voor annuleringen binnen 48 uur geldt een cancel fee van 75% van de afgesproken prijs. Indien de opdracht binnen 7 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, wordt een cancel fee van 50% van de afgesproken prijs toegepast. Bij annulering binnen 14 dagen voor de geplande draaidag geldt een cancel fee van 25% van de afgesproken prijs. Deze cancel fees zijn bedoeld om de gemaakte kosten en het gederfde inkomen te dekken die ontstaan door het annuleren van de opdracht.

 

Artikel 9. Betalingscondities
9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de door Vortical gefactureerde bedragen binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden, waarbij betaling in euro’s ofcontant dienen te worden voldaan, een en ander onverminderd het recht van Vortical om vooruitbetaling en/of zekerheid te verlangen van de gehele prijs of een deel daarvan zoals omschreven in artikel 5.2 van de algemene voorwaarden.

9.2. Indien de opdrachtgever niet geheel of slechts gedeeltelijk binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, dan is deze direct in verzuim zonder dat daartoe een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Vanaf het tijdstip dat de opdrachtgever in verzuim is, is deze over het uitstaande bedrag een rente van 5% per maand verschuldigd alsmede alle ter zake gemaakte buitengerechtelijke incassokosten ter incassering van het nog verschuldigde bedrag.

9.3 Vortical is gerechtigd zaken, documenten en gegevens alsmede gelden van de opdrachtgever voor diens rekening en risico terug te houden totdat de vorderingen van Vortical op de opdrachtgever, uit welken hoofden die ook zijn, geheel zijn voldaan.

9.4. Vortical brengt een autokostenvergoeding in rekening van € 0,40 (zegge: veertig eurocent) exclusief BTW per kilometer.

 

9.5 Eventuele verblijfskosten en overige reiskosten worden per opdracht in rekening gebracht.

 

9.6 Een intakegesprek is geheel kostenloos en vrijblijvend. Indien vervolgens op mondeling en/of schriftelijk verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden worden verricht, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en zullen de werkzaamheden verrekend worden.

 

9.7 Indien de opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, worden de kosten hiervoor verrekend in het uiteindelijke factuurbedrag.

  

9.8. Bij elke productie die Vortical aanbiedt, zit standaard 1 aanpassingsronde inbegrepen (na levering van de eerste versie). Wanneer de opdrachtgever na deze aanpassingsronde verdere aanpassingen door wil voeren, zullen alle extra werkzaamheden in rekening worden gebracht.

9.9 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient dit binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aangegeven te worden. Hierna beschouwt Vortical de factuur als aangenomen.

 

Artikel 10. Garantie

10.1 Indien de opdrachtgever klachten heeft over de door Vortical uitgevoerde opdracht, verrichtte werkzaamheden en/of geleverde diensten, dient zij dit onverwijld na uitvoering van de overeenkomst schriftelijk te melden aan Vortical.

 

10.2 Vortical voert alle opdrachten, werkzaamheden en diensten met zorg en naar beste vermogen uit en stelt alles in het werk om het beoogde resultaat te behalen.

 

Artikel 11. Rechten & licenties

11.1 Concepten, ideeën en voorstellen die voor de opdrachtgever door Vortical worden ontwikkeld, vallen onder het auteursrecht en blijven 70 jaar lang formeel en juridisch eigendom van Vortical. Vortical heeft als bedenker het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, tenzij anders overeengekomen. Indien concepten, ideeën en voorstellen door de opdrachtgever aangeleverd of in opdracht van de opdrachtgever gebruikt worden, dient de opdrachtgever aan te tonen uitdrukkelijk in het bezit te zijn van de benodigde rechten of licenties. In dit geval geeft de opdrachtgever tevens Vortical toestemming om de uiteindelijke door Vortical geproduceerde werken te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en/of als stock-materiaal.

 

11.2 Eventuele rechten van extern materiaal dienen te worden afgekocht door de opdrachtgever. Vortical stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele claims van betreffende instanties en/of eigenaren van dergelijke rechten.

 

Artikel 12. Overmacht

De opdrachtgever zal nimmer gerechtigd zijn tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst etc. op grond van het niet nakomen van de verplichtingen van Vortical gevolg van omstandigheden die zich onafhankelijk van de wil van Vortical voordoen, zoals bijvoorbeeld ten gevolge van oorlog, oproer, staking, transportmoeilijkheden, diefstal, brand en andere bedrijfsstoringen. In dergelijke gevallen heeft Vortical het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de opdracht, werkzaamheden en het verrichten van diensten op te schorten of te annuleren zonder tot enige vorm van schadevergoeding verplicht te zijn.De opdrachtgever zal nimmer gerechtigd zijn tot schadevergoeding op grond van het niet nakomen van de verplichtingen van Vortical als gevolg van verzuim.

 

Artikel 13. Ontbinding

In geval de opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet nakomt, of enige voorwaarde die verbonden is aan een door Vortical verleende toestemming niet nakomt, wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Vortical heeft alsdan het recht om naast het eisen van betaling van alle openstaande nota’s inclusief rente en buitengerechtelijke incassokosten, ook de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Vortical op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 De eventuele aansprakelijkheid van Vortical en van de personen voor wie Vortical verantwoordelijk is, voor directe of indirecte schade, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.

 

14.2 Vortical is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, daaronder begrepen winstderving en stilstandschade geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering of door de zaken zelf.

 

14.3 De opdrachtgever is gehouden Vortical te vrijwaren van alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Vortical mochten doen gelden.

 

Artikel 15. Bijzondere omstandigheden opdrachtgever

15.1 Vorderingen voortkomend uit overeenkomsten of leveringen zijn direct opeisbaar bij

vooruitbetaling of zekerheidstelling ingeval opdrachtgever in staat van faillissement

wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op

vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever

overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

15.2 In bovenstaande gevallen heeft Vortical tevens het recht de overeenkomst of het nog niet

uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te

beëindigen of op te schorten.

 

Artikel 16. Geschillen & toepasselijk recht

16.1 Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of op de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Vortical, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Vortical is gevestigd.

 

16.2 Op de overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Vortical is het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page